logo stypendia pomostowe

W ramach Programu Stypendiów Pomostowych zapraszamy maturzystów mieszkających na terenie powiatu niżańskiego.

W roku akademickim 2023/2024 czekają na Was stypendia w wysokości 7000,00 zł, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować  maturzysta, który ukończył szkołę średnią w 2023 roku

- zamieszkuje na stałe powiat niżański

oraz:

- zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 zgodnie z algorytmem obliczenia liczby punktów zamieszczony w załączniku nr 1 do Regulaminu)

- zostanie przyjęty w roku akademickim 2023/2024 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 2443,00 zł brutto wyliczony z czerwca b.r.). Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 22 września 2022 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 274 zł miesięcznie dla 1 ha przeliczeniowego.

ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!

Wniosek, o udzielenie rekomendacji  należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2022 r.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” udziela rekomendacji tylko maturzystom zamieszkującym powiat niżański. 

Przy udzieleniu rekomendacji będą decydowały następujące kryteria:

- osiągnięta liczba punktów na egzaminie maturalnym;

- wysokość dochodu na członka rodziny;

- aktywność społeczna, działalność w organizacjach pozarządowych, udział w projektach społecznych;

- udział w olimpiadach i konkursach.

Kryteria oceny uwzględniają udzielenie maksymalnie 5 rekomendacji przyznanych w pierwszej kolejności dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański (LO w Nisku, RCEZ w Nisku, ZS w Jeżowem, ZS w Rudniku nad Sanem). W przypadku niewystarczającej liczby stypendystów z wyżej wymienionych szkół możliwe będzie przyznane stypendiów absolwentom zamieszkującym powiat niżański, którzy są absolwentami szkół innych, niż te prowadzone przez Powiat Niżański.

 Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 - Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

- Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

- Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.

- Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

- Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 regulaminu, wypełnia wniosek on-line na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/ .

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r. do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2023 r.

 

Partnerem Programu Stypendialnego jest Powiat Niżański, który zabezpieczył niezbędne środki na sfinansowanie wkładu własnego lokalnej organizacji uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

herb powiat poziom

ZAŁĄCZNIKI:

WNIOSEK o udzielenie REKOMENDACJI

REGULAMIN

WNIOSEK ON-LINE / LOGOWANIE DO KONTA STYPENDYSTY

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

KONTAKT PROGRAMU

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/kontakt-2/