info stronka ramka

Zapraszamy młodzież CZARNIECKIEGO do aplikowania o środki na realizację własnych pomysłów.

 

O Programie

Program "Powiat Niżański dla Młodych" skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu niżańskiego.

W budżecie Powiatu Niżańskiego zabezpieczone zostały środki dla oddolnych inicjatyw młodzieży Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w wysokości 15000zł.

 

Cel Programu

1. pobudzenie młodych osób do kreowania zmian w najbliższym otoczeniu

2. zdobycie przez uczniów doświadczenia w zespołowym planowaniu i realizacji działań

3. realizacja najciekawszych oddolnych inicjatyw młodzieżowych

4. zapoznanie uczniów z procedurami pozyskiwania środków na własne pomysły

5. zwiększenie poczucia sprawczości wśród uczniów

 

Zasady – Inicjatywa powinna:

1. zostać wykreowana, zaplanowana i zrealizowana przez młodzież szkolną - zespół powinien liczyć min. 5 uczniów szkoły;

2. być adresowana do min. jednej z poniższych grup:

a. ogółu społeczności szkolnej,

b. społeczności lokalnej (z możliwością wskazania określonej grupy np. dzieci, młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością itp.),

c. najbliższego otoczenia, środowiska;

3. służyć:

a. aktywizowaniu lub zaspokojeniu potrzeb grupy osób, na rzecz której realizowana jest inicjatywa,

b. zdobyciu przez uczniów umiejętności planowania i wdrażania życie własnych pomysłów, a tym samym zwiększenia poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własną przyszłość;

4. zostać zrealizowana i rozliczona w okresie do 15 grudnia 2024 r.;

5. uwzględniać wartość dofinansowania ze środków budżetu Powiatu Niżańskiego - wartość dofinansowania inicjatywy nie może być wyższa niż środki przyznane dla szkoły na ten cel;

6. rozliczona za pośrednictwem szkoły, która otrzyma środki na ten cel;

7. grupa realizująca inicjatywę zamieści na stronie szkoły relacje z realizowanych działań.

 

Terminy

1. 15.04.2024 - 17.05.2024 składanie Formularzy aplikacyjnych w sekretariacie szkoły;

2. czerwiec 2024 - głosowanie uczniów liceum na najlepszy projekt;

3. lipiec - listopad 2024 - realizacja działań wybranego projektu.

Przed złożeniem wniosków zalecamy omówienie inicjatyw z wychowawcami klas.

Wsparcia merytorycznego udzielają: Pani Patrycja Pipska (s.25) i Pani Joanna Szaro (s.24).

Wnioski powinny być uzupełnione komputerowo.

 

Załączniki:

- ZAŁOŻENIA PROGRAMU

- FORMULARZ ALIKACYJNY DLA MŁODZIEZY (doc.)