Procedury odwoławcze

  1. W terminie do 27 lipca 2023r. w postępowaniu rekrutacyjnym (do 14 sierpnia w postępowaniu uzupełniającym), rodzic kandydata może wystąpić do Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji,
    w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.