Drukuj

stow logo

Wyciąg ze Statutu:
§ 7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych,
d) członków uczestników.
§ 8
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych  
    i nie pozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia 
    zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
4. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele polscy bądź 
   obywatele innych państw mieszkający aktualnie w Polsce, za zgodą rodziców lub opiekunów i 
   dyrekcji szkoły, do której uczęszczają.
§ 9
1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 
   przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia składek, a ponadto:
   a) osoby fizyczne: imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
   b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z 
       właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej 
    decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 
    Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w 
    terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.