Drukuj

stow logo

Wyciąg ze Statutu:
§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 
   zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla 
   Stowarzyszenia.
2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie 
   powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.