logotyp2

forum ekologiczne m29 października br. odbyło się podsumowanie realizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku projektu „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukację ekologiczną”, dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji w obrębie Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Partnerami całego przedsięwzięcia było Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie.

W spotkaniu, oprócz społeczności niżańskiego liceum, uczestniczyło 48 przedstawicieli uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się Starosta Niżański Robert Bednarz, Anna Orzoł - Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nisku, Krzysztof Zalewski - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku, Tomasz Żak - pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku odpowiadający za gospodarkę odpadami oraz spółki wodne, Marek Urban – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Jerzy Stelmach – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Jerzy Stelmach opisał genezę powstania projektu i przebieg jego realizacji. Skierował podziękowania dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie, Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", firmy przewozowej Pana Antoniego Blicharza, Restauracji BABILON w Krzeszowie, czyli instytucji zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenia konkursu zbiórki makulatury. Mając na uwadze krótki czas samego trwania konkursu, dzięki wzorowej współpracy udało się w terminie zakończyć działania projektowe.

Konkurs polegał na zebraniu przez szkoły i placówki oświatowe powiatu niżańskiego jak największej ilości odpadów papieru i tektury w przeliczeniu na jednego ucznia. Dla zwycięskich szkół przewidziana była nagroda w postaci jednodniowej, całkowicie bezpłatnej wycieczki (odbyło się 8 wycieczek o charakterze interdyscyplinarnym, łącznie dla 360 uczniów i 27 opiekunów). Organizator zapewniał bezpłatną 45 minutową lekcję edukacyjną w sortowni i składowisku odpadów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sigiełkach, wejście na 2 trasy w parku linowym w Krzeszowie, transport, ubezpieczenie uczestników oraz wyżywienie.

Starosta Niżański Robert Bednarz zauważył, że z akcji, jaką jest zbiórka makulatury, dzięki atrakcyjnym nagrodom, można było zmobilizować do wspólnego działania osoby w różnych grupach wiekowych. Efekty są imponujące, gdyż zebrano ponad 20 ton odpadów. Stowarzyszenie skorzystało również z możliwości otrzymania od Powiatu Niżańskiego bezprocentowej pożyczki na realizację refundowanego projektu.

W swojej prelekcji Tomasz Żak opisał stan środowiska przyrodniczego powiatu niżańskiego z uwzględnieniem stanu powietrza i jego skażenia benzo(a)pirenem oraz stanem lokalnych wód. Słuchacze poznali lokalizacje kopalin oraz obszarów objętych ochroną i rodzajami form ochrony przyrody występującymi na terenie powiatu oraz sposobami ich wyszukiwania przy wykorzystaniu portali i stron internetowych.

W spotkaniu nagrodzono szkoły biorące udział w „Konkursie zbiórki odpadów papieru i tektury w szkołach i placówkach oświatowych powiatu niżańskiego”.

Pamiątkowe dyplomy i pakiety promocyjne wykonane z materiałów ekologicznych odebrały następujące szkoły:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziarach,

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku,

- Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Odziałem Przedszkolnym w Golcach,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze,

- Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce.

Podczas spotkania podsumowano również wyniki konkursu, w którym uczestniczyło 17 placówek oświatowych i 1 665 uczniów. W ciągu akcji udało się zebrać 20 610 kg bardzo dobrej jakości odpadów papieru.

Szkołami, które osiągnęły najwyższy parametr brany pod uwagę przy ocenie wyników uwzględniający ilość uczniów i wagę zebranej makulatury, okazały się:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach – 39,5 kg,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach – 31,4 kg,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziarach – 27,3 kg,

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku – 22,9 kg,

- Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Golcach – 20,7 kg,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach – 20,5 kg.

Pełne wyniki dostępne są na stronie konkursu.

Spotkanie umiliły występy wokalne uczennic klas drugich: J. Woźniak, L. Chudzik, A. Tofilskiej.

Koordynatorami całego projektu byli Anna Bzdyra – nauczycielka biologii w niżańskim liceum oraz Jerzy Stelmach – dyrektor LO w Nisku.

Wszystkim uczestnikom i gościom spotkania dziękujemy za przybycie.

 {gallery}2018-10-29 Forum ekologiczne{/gallery}

 

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”