Cele i zadania SU

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego
w Nisku

lo m

 

 Spis treści:

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

Rozdział II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział IV. Sekcje

 

Rozdział V. Kadencja i funkcjonowanie organów SU

 

Rozdział VI. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział VII. Dokumentacja Samorządu uczniowskiego

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe


Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

1.     Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wybrani uczniowie Szkoły.

 

2.     SU jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

 

3.     Samorząd Uczniowski działa na podstawie Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

4.     Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

 

5.     Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest:

 

  • motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
  • dbanie o dobre imię Szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
  • obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych,
  • przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole
  • budowania więzi międzyludzkich,
  •  kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom.

 

6.     Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

 przedstawienie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, opiniii potrzeb społeczności uczniowskiej,

współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego

organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym oraz integracyjnym

organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce i w środowisku uczniowskim,

zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,

promowanie szkoły w środowisku lokalnym,

udział w akcjach charytatywnych.   

 

Rozdział II

 

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Organami Samorządu są:

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU),

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego (nauczyciele)

 

$2.     Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 

Zastępcy Przewodniczącego,

Skarbnika,

Sekretarza,

Sekcji technicznej,

Sekcji artystycznej,

Kronikarza.


 

Rozdział III

 

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 

kieruje pracą Samorządu,

 

reprezentuje uczniów LO,

 

współpracuje z Dyrektorem szkoły i nauczycielami,

 

zwołuje i przewodniczy obradom RSU,

 

przydziela zadania powołanym sekcjom,

 

 

$2.     Rada Samorządu Uczniowskiego:

 

występuje do przewodniczącego i opiekunów z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,

 

opracowuje roczny plan pracy Samorządu,

 

pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

 

obowiązkowo prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie protokołów,

 

gospodaruje funduszami Samorządu Uczniowskiego,

 

wykonuje zadania zalecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora szkoły.

 

$3.     Zastępca Przewodniczącego jest najbliższym jego współpracownikiem. Realizuje zadania określone przez Przewodniczącego oraz:

 

w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki,

 

pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.

 

$4.     Opiekunowie SU:

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje bezpośrednią opiekę nad członkami RSU oraz jest pośrednikiem między Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną

 

służą radą i pomocą w działaniach SU

 

nadzorują prowadzenie dokumentacji SU

 

Rozdział IV

 

Sekcje

 

$1.     Sekcje są organami pomocniczym Rady Samorządu Uczniowskiego, powołanymi do realizowania zadań Samorządu w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez szkolnych.

 

$2.     Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok).

 

$3.     Członkiem sekcji może być każdy uczeń LO. Skład osobowy jest zatwierdzany przez RSU.

 

$4.     Sekcja techniczna jest odpowiedzialna za przygotowanie nagłośnienia imprez szkolnych, apeli i akademii oraz dba o to, by sprzęt nie uległ uszkodzeniu.

 

$5.     Sekcja artystyczna odpowiada za dekoracje oraz wystrój szkoły.

 

$6.     Kronikarz prowadzi kronikę SU, w której na bieżąco dokumentuje wydarzenia z życia szkoły.

 

$7.     Skarbnik kontroluje przychody i wydatki SU oraz jest odpowiedzialny za dokonywanie zakupów zleconych mu przez SU.

8.Sekretarz prowadzi dokumentację SU oraz przygotowuje sprawozdani z przeprowadzonych akcji.

 

Rozdział V

 

Kadencja i funkcjonowanie Organów SU

 

$1.     Kadencja SU trwa rok szkolny.

 

$2.     Członka RSU można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach SU.

 

$3.     Zebrania Samorządu Uczniowskiego, zwoływane są w miarę potrzeb. Zebrania odbywają się w czasie przerw lub po zajęciach lekcyjnych. Rada Samorządu spotyka się raz w miesiącu z Dyrektorem szkoły.

 

$4.     W zebraniach rady Samorządu Uczniowskiego może brać udział Dyrektor oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział VI

 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Każdego roku szkolnego we wrześniu zwołuje się zebranie osób chętnych do pracy w SU na dany rok szkolny.

 

2.     Na pierwszym spotkaniu uczniowie wybierają spośród siebie przez głosowanie przewodniczącego i zastępcę, którzy proponują pozostałym osobom pełnienie funkcji skarbnika, sekretarza, kronikarza oraz przewodniczących poszczególnych sekcji.

 

3.     Następnie przeprowadza się referendum, w którym cała społeczność uczniowska opiniuje zaproponowany skład SU.

 

4.     Każdy uczeń potwierdza znakiem x swoją zgodę lub jej brak na stworzenie Rady SU w zaproponowanym składzie.

 

5.     Pozytywny wynik referendum oznacza, że SU może rozpocząć swoją działalność. Wiadomość o składzie zostaje podana społeczności uczniowskiej.

 

6.     Jeśli wynik referendum jest negatywny, następnego dnia wybory przeprowadza się na nowo, ze zmianami na poszczególnych stanowiskach.

 

7.     Tydzień po ogłoszeniu wyników Radni mają obowiązek spotkać się na pierwszej sesji Rady, co jest równoznaczne z jej ukonstytuowaniem.

 

Rozdział VIII

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Na dokumentację SU składa się:

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

Księga protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego,

Wykaz przychodów i wydatków,

Kronika szkolna.

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

$1.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów LO na stronie internetowej i w dokumentacji SU.

 

$2.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku uchwalony na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 28 maja 2013 r. wchodzi w życie z dniem 29 maja 2013 r. 

 

IMAGE   Regulamin Konkursu Wzór umowy licencyjnej Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych  
IMAGE      Wykaz podręczników szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku w roku szkolnym 2019/2020            Wykaz podręczników do klasy 1 liceum po gimnazjum Wykaz podręczników do klasy 1 liceum po szkole podstawowej Wykaz podręczników do klasy 2 liceum Wykaz podręczników do klasy 3 liceum
    Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku informuje o wyborze oferty na wykonaniezadania pn. „Remont sal lekcyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku” więcej w zakładce PRZETARGI (link bezpośredni)
IMAGE     W dniach 20 - 23.06.2019 roku, w Seulu odbyła się prestiżowa wystawa oraz warsztaty, o międzynarodowym charakterze. Ich organizatorem było Stowarzyszenie Koreańskich Kobiet Innowatorów (Korea Women Inventors Association – KWIA), przy wsparciu Urzędu Patentowego Korei (Korean Intellectual Property Office – KIPO) oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych (International Federation of Inventors Associations...
IMAGE     Informujemy, że świadectwa dojrzałości, ich odpisy, aneksy do świadectw dojrzałości i ich odpisy oraz informacje o wynikach egzaminów będą wydawane maturzystom lub osobom przez nich upoważnionym od czwartku 04 lipca 2019r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w sali nr 3.    Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienia z dowodem tożsamości osoby...
IMAGE     Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości bloku „A” – Innowacje Techniczne o tytuł „Młodego Innowatora” odbyło się w dniu 6 czerwca 2019 r. w Domu Technika NOT w Warszawie. Już od wielu lat głównym celem tego interdyscyplinarnego konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem...
IMAGE     Uroczysta Gala rozdania nagród tegorocznej XII edycji konkursu organizowanego przez Naczelną Organizację Techniczną pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” odbyła się 3.06.2019r. Młody Innowator jest organizowany przez FSNT-NOT oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR). Konkurs objął patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Uroczystość...
IMAGE     19 czerwca br. społeczność  „Czarnieckiego” uroczyście świętowała ostatni dzień roku szkolnego 2018/2019.  To niecodzienne wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz, przewodnicząca Rady Rodziców  Grażyna Woźniak oraz właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „ROTRANS” Roman Szypura.  Ceremonii powitania wszystkich gości, nauczycieli, wychowawców...
  Od 1 stycznia br. „Czarniecki” znalazł się w grupie 10 szkół ponadgimnazjalnych wytypowanych spośród 57 do realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA” w ramach udziału w Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. We współpracy z Rzeszowską Szkołą Wyższą WSPiA uczniowie klas o profilu humanistyczno-prawniczym uczestniczyli w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę...
    14 czerwca br. odbyły się ostatnie dwugodzinne zajęcia w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Poprowadziła je dla niżańskiej młodzieży była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji, a obecnie pracownik akademicki WSPiA, mgr Alena Myrda. Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono wybranym zagadnieniom postępowania karnego: przygotowawczego, głównego,...
       Udział uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, turniejach  I semestr 2018/2019   Nazwa konkursu, olimpiady, turnieju Ranga konkursu, olimpiady, turnieju Liczba uczestników Zwycięzcy Imię i nazwisko opiekuna XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny 15 Adam Michalak – 1 miejsce Robert Lesiczka – 2 miejsce Jakub Reichert – 3 miejsce Monika...
IMAGE     Zbliża się czas tak wyczekiwanych przez wszystkich wakacji. Będzie to czas wyjazdów, wypraw, różnych spotkań i nowych przeżyć. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Warto przypomnieć sobie te podstawowe zasady: czasu wolnego: https://bezpiecznewakacje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=149:czas-wolny&catid=66&Itemid=101 w...
IMAGE     Uczniowie i nauczyciele niżańskiego liceum gościli w łotewskim mieście Strenci, odbywając ostatnią zagraniczną wizytę realizowaną w ramach projektu „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, Sektor: Edukacja szkolna; Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Do tej pory odwiedzili Belgię i Rumunię, dwukrotnie...
IMAGE     W maju br. „Czarniecki” gościł Pana Grzegorza Wołoszyna, wnuka Marii i Stanisława Wołoszynów, którzy w 1968 roku zostali odznaczeni tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. To najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie, nadawane jest osobom nieżydowskiego  pochodzenia, które udzieliły pomocy Żydom podczas...
    Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.   Rekrutacja do programu przebiegać będzie...
IMAGE       Dnia 30 maja br. w naszej szkole po raz kolejny odbyły się zajęcia w ramach „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA” w Rzeszowie. Tym razem uczestnicy projektu wysłuchali wykładu dr. Mariana Szkodzińskiego na temat zagrożeń związanych z Internetem. Jak pokazują statystyki, najwięcej użytkowników „w sieci” to osoby w wieku od 15 do 24 lat. W dzisiejszym świecie niemal wszystko załatwiamy za pomocą Internetu....
IMAGE     22 maja br. w naszej szkole odbyło się pierwsze z zaplanowanych cyklu spotkań z rodzicami w ramach Podkarpackiego Forum Rodziców i realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Zajęcia poprowadził dr Marian Szkodziński, były komendant Powiatowy Policji w Nisku, a obecnie wykładowca WSPiA.Wśród poruszonych tematów znalazły się wybrane zagadnienia kodeksu rodzinnego i karnego, odpowiedzialności prawnej...
IMAGE     Tegoroczna uroczystość odbyła się 22 maja i została zainaugurowana koncertem orkiestry dętej OSP Gać. Wśród gości, którzy przybyli do Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, byli też uczniowie naszej szkoły. Dla wszystkich uczestników przygotowano stanowiska około trzydziestu służb zajmujących się bezpieczeństwem.Zaprezentowali się m. in.: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Izba Administracji...
IMAGE       Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na otwarcie wystawy rysunku satyrycznego Jana Surmy. Wernisaż odbędzie się w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji 7 czerwca 2019 r. o godz. 17.00. Wystawę prac artysty będzie można oglądać do 5 lipca 2019 r. Wstęp wolny.   Jan Surma – niżański artysta, twórca rysunków satyrycznych. Z zawodu nauczyciel, prywatnie szczęśliwy mąż, tata i dziadek....
IMAGE     16 maja br. laureaci Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Parlamencie RP szkół ponadgimnazjalnych powiatu niżańskiego i leżajskiego wzięli udział w wycieczce do Warszawy ufundowanej przez Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Jerzego Paula. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie niżańskich szkół ponadgimnazjalnych: - Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku: Marcin Madej, Artur Smutek, Jakub...
IMAGE     W związku z ogłoszonym przez Dyrektora Podkarpackiego OR ARiMR Panią Teresę Pamułę konkursem fotograficznym pt. „Co dziś znaczy Niepodległa”,  Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku zaprasza do wzięcia udziału w ww. konkursie. Więcej informacji poniżej w regulaminie konkursu.
IMAGE         
    Dziewiąta edycja Targów Edukacyjnych w powiecie niżańskim, zorganizowana została 25 kwietnia br. w hali RCEZ w Nisku.  Liceum Ogólnokształcące w Nisku, Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Zespól Szkół w Jeżowem, zaprezentowały swoje oferty gimnazjalistom oraz ósmoklasistom szkół podstawowych z powiatu niżańskiego,...
IMAGE     13 maja br. grupa siedmiu uczniów naszej szkoły, pod opieką p. Patrycji Pipskiej i p. Marcina Folty, wyjechała do partnerskiej szkoły  do Strenci na Łotwie w ramach programu Erasmus + „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” (Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i ma na celu aktywizację młodzieży oraz...
IMAGE     13 maja br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się uroczyste podsumowanie Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Parlamencie RP, zorganizowanego przez Biuro Poselskie posła na Sejm RP, Jerzego Paula. W uroczystości wzięli udział uczniowie, którzy w swoich szkołach osiągnęli najlepsze wyniki. Reprezentację naszego liceum stanowili: Marcin Madej, Aleksandra Kobylarz, Artur Smutek, Jakub Reichert i Aurelia Tofilska. Miło nam...
IMAGE       Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na trzecie spotkanie z historią Polski i naszego regionu z cyklu „SREBRNY WIEK RZECZYPOSPOLITEJ”.  W ramach cyklu comiesięcznych spotkań słuchamy opowieści, anegdot, oglądamy prezentacje, dyskutujemy na temat ważnych wydarzeń, wybitnych postaci, kultury i spraw życia codziennego w XVII wieku. Spotkania prowadzą historycy, miłośnicy regionu, znawcy...
IMAGE    12 maja 2019 r. o godz. 18.00, Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza na otwarcie wystawy "Leitmotiv" Anety Suslinnikow oraz wystawy prac studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego z Pracowni Mediów Rysunkowych i Mediów Rysunkowych Ilustracji.
IMAGE     Serdecznie zapraszamy do udziału w Nocy Muzeów. W Niżańskim Centrum Historii i Tradycji tę szczególną noc zaplanowaliśmy na 17 maja 2019 r. Można nas odwiedzać w tym dniu od godz. 16.00 do 22.00. Oprócz zwiedzania ekspozycji stałej, czasowej wystawy malarstwa Michała Potaczały będzie można obejrzeć krótkie filmiki edukacyjne z kwiatami w roli głównej, wysłuchać i obejrzeć prezentację multimedialną o...
IMAGE     26 kwietnia br. w naszym liceum odbyło się zakończenie roku szkolnego uczniów klas maturalnych. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się Starosta Niżański Robert Bednarz, przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku Bogusław Rybczyński, przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Woźniak, rodzice tegorocznych maturzystów, wychowawcy i nauczyciele. Z...
IMAGE     17 kwietnia br., w ramach realizacji projektu pt. „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”, uczniowie klas humanistyczno-prawniczych Czarnieckiego uczestniczyli w dwugodzinnym wykładzie mgr. Andrzeja Bodziocha, pracownika naukowego Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA. Wykładowca szeroko przedstawił prawną, kryminologiczną i kryminalistyczną problematykę środków odurzających, narkotyków,...
IMAGE     30 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli odbył się etap rejonowy XIX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji. Naszą szkołę reprezentowała dwójka uczniów klas pierwszych: Weronika Wasyl oraz Adrian Gumiela, którzy wykazali się wspaniałą wiedzą. Miło jest nam poinformować, że Adrian Gumiela zajmując I miejsce zakwalifikował się do...
IMAGE   Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Michała Potaczały, który odbędzie się w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji w dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00.  MICHAŁ POTACZAŁA to utalentowany mieszkaniec Niska. Od najmłodszych lat jego pasją jest malarstwo. Jego twórczość możemy podziwiać na wystawach organizowanych przez lokalne ośrodki kultury, podczas imprez plenerowych odbywających się w...
    5 kwietnia br. z tegorocznymi maturzystami spotkał się kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, absolwent CZARNIECKIEGO, Kamil Kowalik. Wykorzystując aktywne formy prowadzenia zajęć prowadzący wskazał aktualne trendy na rynku pracy oraz zwrócił uwagę na różnice w poszukiwaniu pracy dawniej i dzisiaj. Udzielił również cennych wskazówek dotyczących...
IMAGE     Siedmioosobowa grupa uczennic naszej szkoły zakwalifikowała się i wzięła udział w warsztatach chirurgicznych BioMedTech Silesia w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Uczestników spotkania powitali dr hab. Zbigniew Nawrat oraz dr Joanna Śliwka. Dziewczęta  zapoznały się z obsługą robotów chirurgicznych wykorzystywanych w kardiochirurgii podczas skomplikowanych operacji....
IMAGE     5 kwietnia br. odbyło się drugie z zaplanowanych wykładów w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Tym razem zajęcia dla klas humanistyczno - prawniczych poprowadził były Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, a obecnie wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii - młodszy inspektor mgr Konrad Wolak. Prelegent omówił praktyczne aspekty pracy...
IMAGE     2 kwietnia br. Klaudia Joniec, uczennica naszej szkoły, wzięła udział w uroczystej gali podsumowującej wyniki IV Konkursu Literackiego dla młodzieży „W świecie fantazji - szukając człowieka”. Wydarzenie odbyło się w Bialskim Centrum Kultury. Podczas uroczystości nasza pierwszoklasistka odebrała pamiątkowy dyplom i nagrodę pieniężną za wiersz pt. „Anioł współczesności”. Przy ocenie prac Komisja...

Fundacja

Fundacja Kulczykow logo m

Nasza szkoła


logoBIP

Politechnika Rzeszowska

politechnika logo

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odsłon

3411881
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni miesiąc
Ten miesiąc
Poprzedni tydzień
Wszystkie
30
1391
2587
3397362
26504
42546
3411881

Twój adres IP: 34.238.189.171
Czas na serwerze: 2019-08-21 00:27:33