Cele i zadania SU

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego
w Nisku

lo m

 

 Spis treści:

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

Rozdział II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział IV. Sekcje

 

Rozdział V. Kadencja i funkcjonowanie organów SU

 

Rozdział VI. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział VII. Dokumentacja Samorządu uczniowskiego

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe


Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

1.     Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wybrani uczniowie Szkoły.

 

2.     SU jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

 

3.     Samorząd Uczniowski działa na podstawie Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

4.     Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

 

5.     Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest:

 

  • motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
  • dbanie o dobre imię Szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
  • obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych,
  • przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole
  • budowania więzi międzyludzkich,
  •  kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom.

 

6.     Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

 przedstawienie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, opiniii potrzeb społeczności uczniowskiej,

współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego

organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym oraz integracyjnym

organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce i w środowisku uczniowskim,

zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,

promowanie szkoły w środowisku lokalnym,

udział w akcjach charytatywnych.   

 

Rozdział II

 

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Organami Samorządu są:

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU),

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego (nauczyciele)

 

$2.     Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 

Zastępcy Przewodniczącego,

Skarbnika,

Sekretarza,

Sekcji technicznej,

Sekcji artystycznej,

Kronikarza.


 

Rozdział III

 

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 

kieruje pracą Samorządu,

 

reprezentuje uczniów LO,

 

współpracuje z Dyrektorem szkoły i nauczycielami,

 

zwołuje i przewodniczy obradom RSU,

 

przydziela zadania powołanym sekcjom,

 

 

$2.     Rada Samorządu Uczniowskiego:

 

występuje do przewodniczącego i opiekunów z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,

 

opracowuje roczny plan pracy Samorządu,

 

pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

 

obowiązkowo prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie protokołów,

 

gospodaruje funduszami Samorządu Uczniowskiego,

 

wykonuje zadania zalecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora szkoły.

 

$3.     Zastępca Przewodniczącego jest najbliższym jego współpracownikiem. Realizuje zadania określone przez Przewodniczącego oraz:

 

w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki,

 

pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.

 

$4.     Opiekunowie SU:

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje bezpośrednią opiekę nad członkami RSU oraz jest pośrednikiem między Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną

 

służą radą i pomocą w działaniach SU

 

nadzorują prowadzenie dokumentacji SU

 

Rozdział IV

 

Sekcje

 

$1.     Sekcje są organami pomocniczym Rady Samorządu Uczniowskiego, powołanymi do realizowania zadań Samorządu w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez szkolnych.

 

$2.     Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok).

 

$3.     Członkiem sekcji może być każdy uczeń LO. Skład osobowy jest zatwierdzany przez RSU.

 

$4.     Sekcja techniczna jest odpowiedzialna za przygotowanie nagłośnienia imprez szkolnych, apeli i akademii oraz dba o to, by sprzęt nie uległ uszkodzeniu.

 

$5.     Sekcja artystyczna odpowiada za dekoracje oraz wystrój szkoły.

 

$6.     Kronikarz prowadzi kronikę SU, w której na bieżąco dokumentuje wydarzenia z życia szkoły.

 

$7.     Skarbnik kontroluje przychody i wydatki SU oraz jest odpowiedzialny za dokonywanie zakupów zleconych mu przez SU.

8.Sekretarz prowadzi dokumentację SU oraz przygotowuje sprawozdani z przeprowadzonych akcji.

 

Rozdział V

 

Kadencja i funkcjonowanie Organów SU

 

$1.     Kadencja SU trwa rok szkolny.

 

$2.     Członka RSU można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach SU.

 

$3.     Zebrania Samorządu Uczniowskiego, zwoływane są w miarę potrzeb. Zebrania odbywają się w czasie przerw lub po zajęciach lekcyjnych. Rada Samorządu spotyka się raz w miesiącu z Dyrektorem szkoły.

 

$4.     W zebraniach rady Samorządu Uczniowskiego może brać udział Dyrektor oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział VI

 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Każdego roku szkolnego we wrześniu zwołuje się zebranie osób chętnych do pracy w SU na dany rok szkolny.

 

2.     Na pierwszym spotkaniu uczniowie wybierają spośród siebie przez głosowanie przewodniczącego i zastępcę, którzy proponują pozostałym osobom pełnienie funkcji skarbnika, sekretarza, kronikarza oraz przewodniczących poszczególnych sekcji.

 

3.     Następnie przeprowadza się referendum, w którym cała społeczność uczniowska opiniuje zaproponowany skład SU.

 

4.     Każdy uczeń potwierdza znakiem x swoją zgodę lub jej brak na stworzenie Rady SU w zaproponowanym składzie.

 

5.     Pozytywny wynik referendum oznacza, że SU może rozpocząć swoją działalność. Wiadomość o składzie zostaje podana społeczności uczniowskiej.

 

6.     Jeśli wynik referendum jest negatywny, następnego dnia wybory przeprowadza się na nowo, ze zmianami na poszczególnych stanowiskach.

 

7.     Tydzień po ogłoszeniu wyników Radni mają obowiązek spotkać się na pierwszej sesji Rady, co jest równoznaczne z jej ukonstytuowaniem.

 

Rozdział VIII

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Na dokumentację SU składa się:

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

Księga protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego,

Wykaz przychodów i wydatków,

Kronika szkolna.

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

$1.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów LO na stronie internetowej i w dokumentacji SU.

 

$2.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku uchwalony na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 28 maja 2013 r. wchodzi w życie z dniem 29 maja 2013 r. 

 

IMAGE     7 lutego br. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych. Po raz pierwszy w historii oprócz szkół gimnazjalnych w konkursie wzięły udział także szkoły podstawowe. 48 uczniów szkół podstawowych oraz 36 gimnazjalistów z 27 szkół powiatu niżańskiego rywalizowało ze sobą w czterech kategoriach: język angielski – szkoły podstawowe, język angielski – gimnazja...
IMAGE        Olimpiada Historyczna to konkurs organizowany już od 1973 roku przez największą organizację społeczną, skupiającą badaczy i miłośników historii - Polskie Towarzystwo Historyczne. W tym roku szkolnym odbyła się jej 45. edycja. Po przejściu I etapu dwóch uczniów naszego liceum Marcin Madej (kl. IIa) oraz Konrad Kata (kl. IIIa) znalazło się w gronie 138 uczestników pierwszej części dwustopniowych...
IMAGE   23 stycznia br. naszą szkołę, na zaproszenie nauczycielek języka angielskiego, odwiedził teatr anglojęzyczny Wild West Theatre, który przedstawił sztukę pt: "The Double-cross Dance".  Była to już druga wizyta tego teatru w niżańskim liceum. Spektakle anglojęzyczne są dla uczniów niezwykłą lekcją, pozwalającą na sprawdzenie oraz rozwinięcie swoich umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznym...
  Po raz kolejny nasi licealiści wzięli udział w Konkursie Języka Niemieckiego "An der KUL ist Deutsch cool!", organizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  w celu rozpropagowania oraz upowszechnianie nauki języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. W tegorocznej 6 edycji konkursu, którego I etap odbył się 14 grudnia 2018 roku, uczestniczyli chętni uczniowie z klas...
IMAGE        18 stycznia br. w sali gimnastycznej Czarnieckiego odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Na zaproszenie odpowiedzieli licznie przybyli absolwenci, uczniowie, byli i obecni nauczyciele szkoły. Władze samorządowe reprezentowali...
    Lista szkół zgłoszonych do  udziału w „V Powiatowym Konkursie Języków Obcych dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych” Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rupa w Wólce Tanewskiej; Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu; Zespół Szkół w Jeżowem Centrum; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nisku; Gimnazjum nr 1 w Nisku; Publiczna Szkoła Podstawowa w...
IMAGE     8 stycznia br. uczniowie klasy 3d o profilu biologiczno- chemicznym uczestniczyli w projekcie "Optymalizacja kinetyki procesu utleniania poprzez obróbkę powierzchni – strategia dla wytwarzania nowych materiałów".Jego celem było określenie wpływu sposobu obróbki powierzchni na kinetykę reakcji oraz rodzaj uformowanej zgorzeliny dla stopów metali pracujących w wysokiej temperaturze w obecności agresywnych atmosfer...
IMAGE     „Ślady niepodległości” to motyw przewodni, a zarazem tytuł wojewódzkiego konkursu zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Konkurs miał na celu zachęcenie uczestników do poznania historii lokalnej związanej z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Polegał on na sfotografowaniu miejsca, wydarzenia, osoby lub symbolu, kojarzącego...
IMAGE     Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w wymianie międzynarodowej w Strenču novada vidusskola na Łotwie w dniach 13.05 - 19.05.2019 w ramach projektu Erasmus+   Lista podstawowa Lp. Imię i nazwisko Klasa Liczba uzyskanych punktów 1 Laura Chudzik 2b 42 2 Adrianna Maczuga 2a 42 3 Milena Żołopa 2c 40 4 Bartłomiej Cagara 2c 38 5 Paulina Tabor 2d 37 6 Patrycja Janusz 2d 33 7 Aleksandra Krajanowska 2d 33...
IMAGE     W dniu 8 stycznia br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się szkolny etap Konkursu Naukowego E(x)plory. Pierwsze miejsce wywalczyła nasza uczennica Katarzyna Chrapko za pracę pt. „Transfer energii”.  Bartłomiej Kowal i Piotr Cichoń, uczniowie RCEZ w Nisku, zajęli drugie miejsce, prezentując wędkę naśladującą robaka, a trzecie miejsce jury przyznało Julii Pietrzyk z Publicznej...
IMAGE     Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Nisku zaprasza Członków Stowarzyszenia, Nauczycieli, Emerytowanych Nauczycieli, Uczniów szkoły na Spotkanie Opłatkowe w dniu 18 stycznia 2019 r. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.   Prosimy o zwrotne potwierdzenie udziału oraz poinformowanie Koleżanek i Kolegów ze szkolnej ławy....
IMAGE     Wielkim przeżyciem dla uczniów naszej szkoły był trzydniowy wyjazd do Drezna w celach edukacyjno-krajoznawczych. Zamek Zwinger, Opera Sempera, Kościół Marii Panny oraz Katedra św. Trójcy to pierwsze zabytki, jakie nasza młodzież miała okazję podziwiać podczas wycieczki. W jej programie był też udział w tradycyjnym Jarmarku Bożonarodzeniowym tzw. Weihnachtsmarkt.Typowy jarmark w okresie świątecznym odbywa...
IMAGE      Patrycja Pipska, nauczycielka języka angielskiego naszej szkoły, w dniach 6-8 grudnia 2018 roku wzięła udział w seminarium kontaktowym w Dublinie organizowanym w ramach programu Erasmus+ przez Léargas - irlandzką narodową agencję ds. programu. Seminaria kontaktowe Erasmus+ są skierowane głównie do nauczycieli, którzy chcą podnieść swoją wiedzę na temat międzynarodowych projektów edukacyjnych...
IMAGE        Z inicjatywy ucznia klasy II Macieja Flisiaka w naszej szkole odbył się turniej piłki koszykowej. W zawodach zmierzyły się reprezentacje klas pierwszych i drugich, prezentując swoje umiejętności w rywalizacji drużynowej. Pierwszy mecz między klasami IIB i 1C zakończył się zwycięstwem drugoklasistów pomimo wielkiej determinacji przeciwników. W drugim meczu klasa IB zaprezentowała niezwykle...
IMAGE     Miło jest nam poinformować ,że  na adres szkoły wpłynęło podziękowanie z oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża za zbiórkę zabawek na rzecz dzieci z  rodzin potrzebujących.   
IMAGE        21 grudnia 2018r. w naszej szkole miało miejsce Modlitewne Spotkanie Adwentowe. Rozpoczęło je uroczyste zapalenie świecy od Betlejemskiego Światła Pokoju, które przynieśli harcerze. Przy jego blasku odbywał się wspólny śpiew kanonów i pieśni przeplatany Słowem Bożym oraz rozważaniami ks. Adriana Kalka. Ważną część spotkania stanowiły też pytania publicznie kierowane do Boga i...
    7 grudnia odbyła się szósta edycja Mikołajkowego Konkursu Chemicznego pn. „Chemia na wesoło”, w której wzięło udział 57 pierwszoklasistów. Do rywalizacji włączyli się uczniowie o profilu biologiczno - chemicznym, ale również humanistycznym i ekonomicznym. Konkurs wywołał bardzo pozytywne emocje i zachęcił wszystkich do twórczej pracy. Mamy nadzieję, że uczestnicy nie spoczną na laurach i nadal...
IMAGE       19 grudnia 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się forum pn. „Dzień dla bezpieczeństwa”, podsumowujące realizację projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”. W forum uczestniczyli przedstawiciele szkół i placówek, w których realizowany był projekt, tj. naszego Liceum, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w...
IMAGE     6 grudnia br. klasy 1b oraz 2a pod opieką nauczycieli Urszuli Fedorowskiej, Doroty Oleksak oraz Beaty Michałowskiej uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.   Grupę niżańskich licealistów powitała prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych dr inż. Lidia Kaliszczak. Następnie o planowaniu ścieżki edukacyjnej mówił dr Piotr Cyrek. Wykładowca podkreślał, jak...
IMAGE        3 grudnia br. uczniowie klasy 2c wraz z opiekunami Anną Dąbek i Sylwią Matyką uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Oddziału NBP w Rzeszowie oraz na Politechnikę Rzeszowską.    W Oddziale NBP kierownik Zespołu Kasowo-Skarbcowego, Agnieszka Czuchra, omówiła misję i zadania NBP oraz sposoby rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Podczas zajęć, mających charakter warsztatowy,...
IMAGE     10 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Birczy odbyła się finałowa gala, podczas której wręczono nagrody osobom wyróżnionym w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym pt. Zagłada w oczach młodzieży. Uczniów niżańskiego liceum reprezentowała Julia Pałka, uczennica klasy pierwszej, która odebrała nagrodę za zajęcie II miejsca. Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego byli m.in. Stowarzyszenie...
IMAGE   5 grudnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku miał miejsce II Niżański Dzień Profilaktyki, w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki pn. „Z nami bezpieczniej”. Impreza, współorganizowana z młodzieżą z Niżańskiej Grupy „PaT”, była częścią realizowanego przez Powiat Niżański projektu pn. „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, dofinansowanego w 2018 r. z rządowego...
IMAGE     W dniu 9 grudnia zakończył się Certyfikowany Kurs Pierwszej Pomocy realizowany w ramach projektu pn. „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap II”, który został dofinansowany w 2018 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W...
    5 grudnia br. w naszej szkole odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Wzięło w nim udział dziewięcioro uczestników. W czasie 60 minut sprawdzali swoją wiedzę z zakresu historii państwa i prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, konstytucyjnego, cywilnego i międzynarodowego.Do etapu okręgowego zakwalifikowało się dwóch uczestników: Marcin Madej z klasy 2 i...
IMAGE     Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza zbiórkę używanych zabawek. Zabawki w dobrym stanie (np. lalki, samochodziki, książeczki, pluszami, puzzle, itp.) prosimy przynosić do dnia 14 grudnia 2018 do pani Anety Szybki – opiekunki SK PCK. Zabawki te zostaną przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Stalowej Woli, a stamtąd powędrują do dzieci z najbiedniejszych rodzin. Jeśli możesz, podziel się z...
IMAGE     7 grudnia br. z okazji Mikołajek w niżańskim liceum odbył się VI Mikołajkowy Konkurs Chemiczny pn. „Chemia na wesoło”, skierowany do uczniów klas pierwszych. „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”- tymi słowami sławnej chemiczki i laureatki Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej- Curie uczestnicy zostali zmotywowani do...
IMAGE     6 grudnia niecierpliwie oczekiwany gość odwiedził naszą szkołę. Wraz z przedstawicielami Samorządu Szkolnego rozdawał łakocie wszystkim, którzy przez ostatni rok byli bardzo grzeczni- uczniom, nauczycielom oraz pracownikom LO. Święty Mikołaj zaszczycił swoją obecnością również Dyrektora Szkoły. Głównym celem wizyty było dostarczenie społeczności szkolnej radości tego szczególnego dnia. Akcja odbyła...
    30 listopada br. odbył się szkolny etap konkursu organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nisku. Wzięło w nim udział 21 uczniów z klas 1c, 2b, 2d i 3d. Ze względu na wyrównany poziom wiedzy uczestników konieczne okazało się zorganizowanie w dniu 5 grudnia dogrywki. Najwyższe wyniki w końcowej kwalifikacji uzyskali: Jakub Reichert (kl. 1C),  Aleksandra Krajanowska (kl. 2D) i...
IMAGE     28 listopada uczniowie klasy 2B o profilu matematyczno-fizycznym oraz uczniowie klasy 3C uczestniczyli w lekcjach zorganizowanych w szkole w ramach programu realizowanego przez Fundację „Instytut Zrównoważonej Energetyki” z Krakowa na zlecenie Ministerstwa Energii. Lekcje przeprowadził dr inż. Paweł Gajda, adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Prelegent poruszył zagadnienia współczesnej energetyki i jej wyzwania...
IMAGE     27 listopada br. uczniowie klas drugich o profilu biologiczno-chemicznym w ramach programu „Poznaj atom”, realizowanego we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Ministerstwem Energii, uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez Panią Magdalenę Gumielę. Podczas prezentacji uczniowie dowiedzieli się, że po raz pierwszy zjawisko promieniotwórczości zaobserwował francuski uczony Henri...
IMAGE                     Niżańskie Liceum zostało docenione przez Centralne Biuro Akcji eTwinning i uhonorowane najpierw Krajową, a następnie Europejską Odznaką Jakości. Odznaki przyznawane są nauczycielom, którzy we współpracy z innymi Europejskimi szkołami prowadzą międzynarodowe projekty, wykorzystując w tym celu technologie informacyjno-komunikacyjne. Agnieszka...
    W listopadzie odbył się szkolny etap konkursu PIP "Poznaj swoje prawa w pracy" oraz olimpiady ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Łącznie w obu konkursach wzięło udział 49 uczniów. Konkursy organizowane są w ramach realizowanych w naszej szkole programów edukacyjnych "Kultura bezpieczeństwa" i "Lekcje z ZUS". Najwyższe wyniki w konkursie PIP "Poznaj swoje prawa w pracy" uzyskały Aleksandra Bis...
IMAGE       W dniach 20 - 23 listopada 2018 roku maturzyści naszej szkoły uczestniczyli w projekcie Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem pod honorowym patronatem Rady Języka Polskiego.  Maturzyści zmierzyli się z arkuszami z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym oraz z jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Najwięcej osób jako przedmiot dodatkowy wybrało...
IMAGE   Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości Test Wiedzy o Niepodległości Polski, zrealizowany w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowany był do uczniów z 4 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz uczniów klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego. Test składał się z dwóch...
IMAGE     8 listopada br. w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie odbył się XX Rejonowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej „Partyzancka dola”. Społeczność Czarnieckiego reprezentowały dwie uczennice z klasy pierwszej. Karolina Guściora zdobyła I miejsce w kategorii solistów, wykonując brawurowo piosenkę „Kolęda warszawska” z repertuaru Sławy Przybylskiej. Oliwia Kobylarz, zaprezentowała piosenkę pt. „Taki...
IMAGE                               Zapraszamy Państwa na Fiesta Harmonica Festival 2018, który odbędzie się w dniu 24 listopada 2018 r.     Serdecznie zapraszamy na nieodpłatne warsztaty harmonijkowe w dniu 25.11 2018 r, które poprowadzi Marcin Dyjak - (wicemistrz świata na World Harmonica Festival w Trossingen - kategoria jazz). ...
IMAGE     W dniach 10-16.10.2018 grupa siedmiu uczniów naszej szkoły, pod opieką p. Patrycji Pipskiej i p. Joanny Łojek, wyjechała do Rumunii w ramach programu Erasmus + „Team Up and Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun!” (Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i ma na celu aktywizację młodzieży oraz wskazanie innych sposobów...
IMAGE   Dni przed obchodami setnej rocznicy odzyskania Niepodległości obfitowały w wiele wydarzeń, w czasie których mieliśmy okazję celebrować radość z życia w wolnym kraju. Wielu wzruszeń mieszkańcom Niska dostarczył KONCERT MUZYKI POLSKEJ „POLSKA Z NUT I SŁÓW”, którego współorganizatorami były cztery instytucje: Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Państwowa Szkoła Muzyczna im....
IMAGE     Szkolne Radosne Obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę miały w tym roku szczególny charakter. Poprzedziły je liczne konkursy, debaty, prezentacje, wycieczki, koncerty i wystawy takie jak: „Gdzie są chłopcy, gdzie dziewczęta z tamtych lat” oraz ''100 zdjęć na Stulecie Niepodległości''. Został również zorganizowany „Tydzień z II Rzeczpospolitą”, w ramach którego odbyła się ekspozycja pamiątek z...
    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku organizuje II edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy pn. „Co wiesz o HIV/AIDS?”. Etap szkolny  zaplanowano na dzień 30 listopada br. Wszystkich chętnych do udziału uczniów prosimy o zgłoszenie woli swojego uczestnictwa do pani Anny Bzdyra w terminie do 26 listopada. Zakres tematyczny zawodów: - Co to jest HIV i AIDS?, - Pochodzenie, budowa i biologia...

Fundacja

Fundacja Kulczykow logo m

Nasza szkoła


logoBIP

Politechnika Rzeszowska

politechnika logo

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odsłon

3118144
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni miesiąc
Ten miesiąc
Poprzedni tydzień
Wszystkie
1100
1044
4487
3103181
34927
58255
3118144

Twój adres IP: 18.212.222.217
Czas na serwerze: 2019-02-21 22:44:44