Cele i zadania SU

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego
w Nisku

lo m

 

 Spis treści:

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

Rozdział II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział IV. Sekcje

 

Rozdział V. Kadencja i funkcjonowanie organów SU

 

Rozdział VI. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział VII. Dokumentacja Samorządu uczniowskiego

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe


Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

1.     Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wybrani uczniowie Szkoły.

 

2.     SU jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

 

3.     Samorząd Uczniowski działa na podstawie Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

4.     Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

 

5.     Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest:

 

  • motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
  • dbanie o dobre imię Szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
  • obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych,
  • przygotowanie uczniów do efektywnego współdziałania w zespole
  • budowania więzi międzyludzkich,
  •  kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom.

 

6.     Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

 przedstawienie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, opiniii potrzeb społeczności uczniowskiej,

współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego

organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym oraz integracyjnym

organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce i w środowisku uczniowskim,

zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,

promowanie szkoły w środowisku lokalnym,

udział w akcjach charytatywnych.   

 

Rozdział II

 

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Organami Samorządu są:

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU),

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego (nauczyciele)

 

$2.     Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 

Zastępcy Przewodniczącego,

Skarbnika,

Sekretarza,

Sekcji technicznej,

Sekcji artystycznej,

Kronikarza.


 

Rozdział III

 

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 

kieruje pracą Samorządu,

 

reprezentuje uczniów LO,

 

współpracuje z Dyrektorem szkoły i nauczycielami,

 

zwołuje i przewodniczy obradom RSU,

 

przydziela zadania powołanym sekcjom,

 

 

$2.     Rada Samorządu Uczniowskiego:

 

występuje do przewodniczącego i opiekunów z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,

 

opracowuje roczny plan pracy Samorządu,

 

pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

 

obowiązkowo prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie protokołów,

 

gospodaruje funduszami Samorządu Uczniowskiego,

 

wykonuje zadania zalecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora szkoły.

 

$3.     Zastępca Przewodniczącego jest najbliższym jego współpracownikiem. Realizuje zadania określone przez Przewodniczącego oraz:

 

w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki,

 

pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.

 

$4.     Opiekunowie SU:

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje bezpośrednią opiekę nad członkami RSU oraz jest pośrednikiem między Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną

 

służą radą i pomocą w działaniach SU

 

nadzorują prowadzenie dokumentacji SU

 

Rozdział IV

 

Sekcje

 

$1.     Sekcje są organami pomocniczym Rady Samorządu Uczniowskiego, powołanymi do realizowania zadań Samorządu w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez szkolnych.

 

$2.     Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok).

 

$3.     Członkiem sekcji może być każdy uczeń LO. Skład osobowy jest zatwierdzany przez RSU.

 

$4.     Sekcja techniczna jest odpowiedzialna za przygotowanie nagłośnienia imprez szkolnych, apeli i akademii oraz dba o to, by sprzęt nie uległ uszkodzeniu.

 

$5.     Sekcja artystyczna odpowiada za dekoracje oraz wystrój szkoły.

 

$6.     Kronikarz prowadzi kronikę SU, w której na bieżąco dokumentuje wydarzenia z życia szkoły.

 

$7.     Skarbnik kontroluje przychody i wydatki SU oraz jest odpowiedzialny za dokonywanie zakupów zleconych mu przez SU.

8.Sekretarz prowadzi dokumentację SU oraz przygotowuje sprawozdani z przeprowadzonych akcji.

 

Rozdział V

 

Kadencja i funkcjonowanie Organów SU

 

$1.     Kadencja SU trwa rok szkolny.

 

$2.     Członka RSU można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach SU.

 

$3.     Zebrania Samorządu Uczniowskiego, zwoływane są w miarę potrzeb. Zebrania odbywają się w czasie przerw lub po zajęciach lekcyjnych. Rada Samorządu spotyka się raz w miesiącu z Dyrektorem szkoły.

 

$4.     W zebraniach rady Samorządu Uczniowskiego może brać udział Dyrektor oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział VI

 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Każdego roku szkolnego we wrześniu zwołuje się zebranie osób chętnych do pracy w SU na dany rok szkolny.

 

2.     Na pierwszym spotkaniu uczniowie wybierają spośród siebie przez głosowanie przewodniczącego i zastępcę, którzy proponują pozostałym osobom pełnienie funkcji skarbnika, sekretarza, kronikarza oraz przewodniczących poszczególnych sekcji.

 

3.     Następnie przeprowadza się referendum, w którym cała społeczność uczniowska opiniuje zaproponowany skład SU.

 

4.     Każdy uczeń potwierdza znakiem x swoją zgodę lub jej brak na stworzenie Rady SU w zaproponowanym składzie.

 

5.     Pozytywny wynik referendum oznacza, że SU może rozpocząć swoją działalność. Wiadomość o składzie zostaje podana społeczności uczniowskiej.

 

6.     Jeśli wynik referendum jest negatywny, następnego dnia wybory przeprowadza się na nowo, ze zmianami na poszczególnych stanowiskach.

 

7.     Tydzień po ogłoszeniu wyników Radni mają obowiązek spotkać się na pierwszej sesji Rady, co jest równoznaczne z jej ukonstytuowaniem.

 

Rozdział VIII

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Na dokumentację SU składa się:

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

Księga protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego,

Wykaz przychodów i wydatków,

Kronika szkolna.

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

$1.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów LO na stronie internetowej i w dokumentacji SU.

 

$2.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku uchwalony na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 28 maja 2013 r. wchodzi w życie z dniem 29 maja 2013 r. 

 

    5 kwietnia br. z tegorocznymi maturzystami spotkał się kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, absolwent CZARNIECKIEGO, Kamil Kowalik. Wykorzystując aktywne formy prowadzenia zajęć prowadzący wskazał aktualne trendy na rynku pracy oraz zwrócił uwagę na różnice w poszukiwaniu pracy dawniej i dzisiaj. Udzielił również cennych wskazówek dotyczących...
IMAGE     Siedmioosobowa grupa uczennic naszej szkoły zakwalifikowała się i wzięła udział w warsztatach chirurgicznych BioMedTech Silesia w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Uczestników spotkania powitali dr hab. Zbigniew Nawrat oraz dr Joanna Śliwka. Dziewczęta  zapoznały się z obsługą robotów chirurgicznych wykorzystywanych w kardiochirurgii podczas skomplikowanych operacji....
IMAGE     5 kwietnia br. odbyło się drugie z zaplanowanych wykładów w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Tym razem zajęcia dla klas humanistyczno - prawniczych poprowadził były Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, a obecnie wykładowca Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii - młodszy inspektor mgr Konrad Wolak. Prelegent omówił praktyczne aspekty pracy...
IMAGE     2 kwietnia br. Klaudia Joniec, uczennica naszej szkoły, wzięła udział w uroczystej gali podsumowującej wyniki IV Konkursu Literackiego dla młodzieży „W świecie fantazji - szukając człowieka”. Wydarzenie odbyło się w Bialskim Centrum Kultury. Podczas uroczystości nasza pierwszoklasistka odebrała pamiątkowy dyplom i nagrodę pieniężną za wiersz pt. „Anioł współczesności”. Przy ocenie prac Komisja...
IMAGE     Liceum Ogólnokształcące w Nisku jest jedną z dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które uczestniczyły w programie promocji Centrów Symulacji Medycznej w Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Zabrzu i Lublinie we współpracy z Biurem Komunikacji Ministerstwa Zdrowia, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 28 marca br. 45 uczniów niżańskiego liceum z klas przyrodniczych i medycznych wraz z...
IMAGE   21 marca br. niżańskie liceum odwiedzili Dyrektor Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Administracji - gen. Józef Gdański oraz studenci prawa WSPiA. Okazją do spotkania była promocja szkoły w ramach Dnia Otwartego i owocna współpraca z rzeszowską uczelnią w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. W sali lekcyjnej promującej profil humanistyczno-prawniczy przyszli uczniowie „Czarnieckiego”...
IMAGE   W środę, 20 marca br., 39 uczniów z klas pierwszych i drugich naszej szkoły wzięło udział w 16. edycji ogólnopolskiego programu "Dzień przedsiębiorczości”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. „Dzień przedsiębiorczości” jest programem jednodniowych wizyt w firmach bądź instytucjach dla uczniów szkół...
    24 kwietnia br. w „Czarnieckim” odbędzie się Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Posła na Sejm RP Jerzego Paula. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania i działalności Sejmu RP. Zakres materiału dostępny jest na stronie internetowej www.sejm.gov.pl i obejmuje pięć ostatnich numerów „Kroniki Sejmowej” . Zadaniem uczestników...
IMAGE   Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w dniu 25 marca br. W obecności grona nauczycieli i uczniów sekretarz Fundacji Anna Straub oraz dyrektor „CZARNIECKIEGO” Jerzy Stelmach uhonorowali laureatów 7. edycji pamiątkowymi dyplomami. W swoim przemówieniu Anna Straub podkreśliła rolę tego wyróżnienia i życiowej szansy, jaką otrzymują uzdolnieni młodzi ludzie. Podstawą wytypowania kandydatów były ich...
IMAGE     18 marca br. w naszej szkole odbyło się pierwsze z cyklu zaplanowanych wykładów w ramach realizacji projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Dwugodzinne zajęcia dla klas humanistyczno-prawniczych poprowadził były Komendant Powiatowy Policji w Nisku, a obecnie wykładowca WSPiA, dr Marian Szkodziński. Tematem spotkania było omówienie statusu prawnego młodego człowieka w świetle prawa karnego i cywilnego. W...
IMAGE     Klaudia Joniec, uczennica klasy I,  wzięła udział w  IV  Ogólnopolskim Konkursie Literackim „W świecie fantazji”. Za wiersze pt. „Bez słowa”, „Anioł współczesności” i „Pozwoliłam” znalazła się w gronie laureatów. Uroczysta gala z wręczeniem nagród  odbędzie się 2 kwietnia br. w Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.  Patronat...
    Pokazy doświadczeń,  wystawy, projekcje multimedialne, konkursy, występy artystyczne i prezentacje sprzętu  Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej to główne atrakcje Dni Otwartych w niżańskim liceum. Wydarzenie miało miejsce 21 marca i spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu niżańskiego i nie tylko. Wśród zwiedzających...
IMAGE     Drużyna w składzie: Natalia Walas, Aleksandra Bis, Bernadeta Peszt zajęła czwarte miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".  II etap Olimpiady, w którym  rywalizowało  20 grup z całego Podkarpacia, odbył się 15 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Jej celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o...
IMAGE         Program Rekolekcji Wielkopostnych    
IMAGE         W związku z wyjazdem do Centrum Symulacji Medycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uczniowie proszeni są o zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie:zdrowie.zwiedzajkraj.pl oraz podanymi załącznikami z magazynuPuls Medycyny oraz portaluRynek Zdrowia.
IMAGE     Powiat Niżański i Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica zapraszają osoby  mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie  Powiatu Niżańskiego bez względu na wiek i płeć do udziału w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Niżańskiego, który odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 r. (sobota) o godz. 8.30 w hali...
IMAGE     15 marca br. uczniowie klasy o profilu humanistyczno-prawniczym wzięli udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. W trakcie zajęć w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej mogli zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt, którym posługują się specjaliści na miejscu przestępstwa. Poznali wykorzystywane techniki kryminalistyczne w...
IMAGE   Od 1 stycznia 2019 r.  Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku znalazło się w gronie 10 podkarpackich szkół średnich, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Duży wpływ na pozytywną weryfikację miała między innymi realizowana od kilku lat w niżańskim liceum edukacja prawnicza, aktywność niżańskich...
IMAGE     Dnia 7 marca br. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego został zorganizowany Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt. W zawodach zmierzyły się reprezentantki klas pierwszych i drugich, które zawzięcie walczyły o wygraną. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna klasy 1B, prezentując wysokie umiejętności siatkarskie. Kolejne miejsce uzyskały dziewczyny z  klasy 2C, natomiast miejsce trzecie zajęły dwie klasy: 2A i 2D....
IMAGE     W dniu 7 marca br., w Warszawie, odbyła się Gala wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2017/2018. Dyplomy stypendystom wręczał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć. W gronie wybranych po raz kolejny znalazła się Katarzyna Chrapko, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana...
IMAGE   Miło nam poinformować, że jesteśmy jedną z dziesięciu szkół średnich w Polsce, której uczniowie mają możliwość spędzenia dnia w Centrum Symulacji Medycznej. W związku z tym serdecznie zapraszamy naszych licealistów do udziału w wyjeździe naukowym do Lublina. Wycieczka odbędzie się 28 marca br. i jest adresowa do grupy 45 uczniów klas II i III realizujących biologię i chemię w zakresie rozszerzonym. Uczestnicy nie...
    Dyrektor oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku składają podziękowania nauczycielom języków obcych szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Niżańskiego za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do udziału w V edycji Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Państwa działania od lat...
IMAGE     Aleksandra Bis z klasy 1C  i Laura Chudzik z klasy 2B reprezentowały naszą szkołę w regionalnym etapie konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy dla szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w realizacji programu „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs odbył się 5 marca br. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 66 uczniów....
IMAGE     Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli organizuje bezpłatne zajęcia zmatematyki dla maturzystów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://wmt.prz.edu.pl/aktualnosci/zajecia-z-matematyki-dla-maturzystow-2019-127.html
IMAGE   STYPENIUM FUNDACJI BRONISŁAWY I TADEUSZA KULCZYKÓW – SESJA WIOSENNA 2018/2019   Zarząd Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie Stypendium Fundacji Bronisławy i Tadeusza Kulczyków dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w sesji wiosennej w roku szkolnym 2018/2019. Stypendium Fundacji...
    W sobotę 23 lutego tegoroczni maturzyści Czarnieckiego bawili się na imprezie studniówkowej w Rezydencji Sosnowa w Janowie Lubelskim. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Starosta Niżański Robert Bednarz, dyrekcja liceum - Jerzy Stelmach i Beata Wasyl,  nauczyciele, wychowawcy oraz przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Woźniak. Bal, jak nakazuje tradycja, rozpoczął się odtańczeniem poloneza. Jako...
IMAGE   7 lutego br. podczas V edycji Powiatowego Konkursu Języków Obcych organizowanego w niżańskim liceum dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych uczniowie naszej szkoły upowszechniali dotychczasowe osiągnięcia projektu „Team Up & Reform Netizens - Outdoor Fantastic Fun" (Wyłącz się z sieci - pracuj z ludźmi, zmieniaj ich, baw się!), współfinansowanego przez program Erasmus+ i realizowanego w niżańskim liceum...
IMAGE     7 lutego br. w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych. Po raz pierwszy w historii oprócz szkół gimnazjalnych w konkursie wzięły udział także szkoły podstawowe. 48 uczniów szkół podstawowych oraz 36 gimnazjalistów z 27 szkół powiatu niżańskiego rywalizowało ze sobą w czterech kategoriach: język angielski – szkoły podstawowe, język angielski – gimnazja...
IMAGE        Olimpiada Historyczna to konkurs organizowany już od 1973 roku przez największą organizację społeczną, skupiającą badaczy i miłośników historii - Polskie Towarzystwo Historyczne. W tym roku szkolnym odbyła się jej 45. edycja. Po przejściu I etapu dwóch uczniów naszego liceum Marcin Madej (kl. IIa) oraz Konrad Kata (kl. IIIa) znalazło się w gronie 138 uczestników pierwszej części dwustopniowych...
IMAGE   23 stycznia br. naszą szkołę, na zaproszenie nauczycielek języka angielskiego, odwiedził teatr anglojęzyczny Wild West Theatre, który przedstawił sztukę pt: "The Double-cross Dance".  Była to już druga wizyta tego teatru w niżańskim liceum. Spektakle anglojęzyczne są dla uczniów niezwykłą lekcją, pozwalającą na sprawdzenie oraz rozwinięcie swoich umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznym...
  Po raz kolejny nasi licealiści wzięli udział w Konkursie Języka Niemieckiego "An der KUL ist Deutsch cool!", organizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  w celu rozpropagowania oraz upowszechnianie nauki języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych. W tegorocznej 6 edycji konkursu, którego I etap odbył się 14 grudnia 2018 roku, uczestniczyli chętni uczniowie z klas...
IMAGE        18 stycznia br. w sali gimnastycznej Czarnieckiego odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Na zaproszenie odpowiedzieli licznie przybyli absolwenci, uczniowie, byli i obecni nauczyciele szkoły. Władze samorządowe reprezentowali...
    Lista szkół zgłoszonych do  udziału w „V Powiatowym Konkursie Języków Obcych dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych” Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rupa w Wólce Tanewskiej; Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu; Zespół Szkół w Jeżowem Centrum; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nisku; Gimnazjum nr 1 w Nisku; Publiczna Szkoła Podstawowa w...
IMAGE     8 stycznia br. uczniowie klasy 3d o profilu biologiczno- chemicznym uczestniczyli w projekcie "Optymalizacja kinetyki procesu utleniania poprzez obróbkę powierzchni – strategia dla wytwarzania nowych materiałów".Jego celem było określenie wpływu sposobu obróbki powierzchni na kinetykę reakcji oraz rodzaj uformowanej zgorzeliny dla stopów metali pracujących w wysokiej temperaturze w obecności agresywnych atmosfer...
IMAGE     „Ślady niepodległości” to motyw przewodni, a zarazem tytuł wojewódzkiego konkursu zorganizowanego przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Konkurs miał na celu zachęcenie uczestników do poznania historii lokalnej związanej z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Polegał on na sfotografowaniu miejsca, wydarzenia, osoby lub symbolu, kojarzącego...
IMAGE     Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w wymianie międzynarodowej w Strenču novada vidusskola na Łotwie w dniach 13.05 - 19.05.2019 w ramach projektu Erasmus+   Lista podstawowa Lp. Imię i nazwisko Klasa Liczba uzyskanych punktów 1 Laura Chudzik 2b 42 2 Adrianna Maczuga 2a 42 3 Milena Żołopa 2c 40 4 Bartłomiej Cagara 2c 38 5 Paulina Tabor 2d 37 6 Patrycja Janusz 2d 33 7 Aleksandra Krajanowska 2d 33...
IMAGE     W dniu 8 stycznia br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się szkolny etap Konkursu Naukowego E(x)plory. Pierwsze miejsce wywalczyła nasza uczennica Katarzyna Chrapko za pracę pt. „Transfer energii”.  Bartłomiej Kowal i Piotr Cichoń, uczniowie RCEZ w Nisku, zajęli drugie miejsce, prezentując wędkę naśladującą robaka, a trzecie miejsce jury przyznało Julii Pietrzyk z Publicznej...

Fundacja

Fundacja Kulczykow logo m

Nasza szkoła


logoBIP

Politechnika Rzeszowska

politechnika logo

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odsłon

3235662
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni miesiąc
Ten miesiąc
Poprzedni tydzień
Wszystkie
984
1189
2173
3222094
43378
61662
3235662

Twój adres IP: 18.212.239.56
Czas na serwerze: 2019-04-23 13:55:24